Predstavte si, že by ste si prišli po svojho seniora do denného stacionára a spýtali by ste sa ho: “poslúchal si?”.

Je to síce zvláštna predstava, ale aj takéto otázky občas dostávame. Malí aj veľkí. Často túto otázku však dostávajú deti, keď po ne prídu rodičia do škôlky, do tábora aj k opatrovateľke.

A presne táto otázka definuje výchovný štýl toho, kto sa o nás stará, aj to, či nás rešpektuje.
Poďme sa teda spolu pozrieť na poslušnosť a rešpekt.

Poslušnosť sa týka schopnosti alebo ochoty podriadiť sa autorite. Pravidlám, príkazom alebo pokynom. Je to forma podriadenosti a vykonávania inštrukcií bez otázok alebo odporu. Poslušnosť môže vychádzať z viacerých dôvodov, ako je dodržiavanie hierarchie, prispôsobenie sa skupinovým normám alebo strach z následkov, ktoré môžu vyplynúť z neposlušnosti.

Poslušnosť by sme si však nemali zamieňať so slepou podriadenosťou alebo nedostatočným kritickým myslením. Každý by mal mať možnosť klásť otázky, vyjadrovať svoj názor a rozvíjať svoju osobnosť. Rodičia a vychovávatelia by mali vytvárať prostredie, kde sa dieťa cíti bezpečne a slobodne. Má priestor na vyjadrovanie svojich myšlienok, pocitov a zároveň mu vysvetľujeme dôvody, zmysel a význam pravidiel. Tak sa podporuje nielen poslušnosť, ale aj rozvoj sebaúcty, samostatnosti a kritického myslenia.

Rešpekt sa zasa týka uznania a úcty k inému alebo jeho právam, hodnotám, názorom a hraniciam. Je to postoj založený na úcte a ohľade voči druhým. Rešpekt neznamená len ohľaduplnosť, ale aj schopnosť prejavovať úprimný záujem o potreby a pocity druhej osoby. Rešpekt je založený na rovnocennosti a dôvere v hodnotu každého jednotlivca.

Rozdiel medzi poslušnosťou a rešpektom je v povahe vzťahu medzi dvoma stranami.
Poslušnosť je jednosmerka, kde je jedna strana podriadená a druhá strana je autoritou. Rešpekt je obojsmerná cesta prvej triedy, vyžaduje si vzájomný rešpekt a úctu oboch strán bez ohľadu na hierarchiu alebo mocenské vzťahy.

V ideálnom svete by mali byť poslušnosť a rešpekt navzájom prepojené. Mali by sme mať schopnosť podriadiť sa inštrukciám alebo pokynom, a zároveň prejaviť rešpekt voči druhým a ich potrebám. Rešpekt je základom zdravých a vzájomne spokojných vzťahov, zatiaľ čo poslušnosť by nemala byť slepou podriadenosťou bez ohľadu na hodnoty a práva iného.